Homeopat MNHL og Familieterapeut

Lege, akupunktør og homeopat Jens Lunden sitt syn på helse

Forståing av helse, sjukdom og menneske i ei ny tid.

Forståelse av helse, sykdom og mennesket for en ny tid.

Etter  45 år som skolemedisinsk utdannet lege og 35 år i naturmedisinens tjeneste, har jeg prøvd å undre meg frem til hva som er viktigst å formidle som en inspirasjon til en ny tid og en ny medisin.

Jeg har tatt utgangspunkt i mitt livsmotto: ”Våg å tenke selv, våg å føle selv (være medfølende), våg å kjenne (erfare) selv, våg å være deg selv!”.  Ikke godta alt som blir sagt og skrevet, alt som av professorer og andre såkalte spesialister blir presentert som vitenskaplige sannheter med en skråsikkerhet som om det kom fra en guddommelig autoritet.  Viktigere blir en ny forståelse som går mye dypere og som krever tanke, følelse og erfaring som kan lede til en videre (utvidet) forstand. Og kanskje vil hver enkelt av oss da forstå mer av sammenhengen i tilværelsen og vår egen mening og oppgave her på jorda.

Fremtiden avhenger av en ny og rett forståelse av helse, sykdom og mennesket.  Det gjelder ikke bare min og din fremtid, men hele menneskehetens og klodens fremtid og helse.  Hele menneskeheten må bære konsekvensene av en manglende forståelse og en grådighet der kjemiske midler, nye medisiner, genmanipuleringer og mye mer spres med uforstand  i mennesket og i naturen.

For alt henger sammen.

For mange år siden så jeg en TV-sending fra Stockholm der årets Nobelprisvinnere diskuterte forskjellige temaer, blant annet hvordan forurensningen av jordkloden kunne stanses.  Etter mange ”intellektuelle”, høyttravende og ordrike innlegg var det til slutt en gammel russisk vitenskapsmann som tok ordet og sa: ”Det største problemet i vår tid er forurensningen av det menneskelige sinn.  Den ytre forurensning er bare et symptom på den indre”.  Dette slo ned i meg som en sannhetsbombe med ufattelige konsekvenser og muligheter.

Selv var jeg med på å arrangere en av de aller første internasjonale konferanser om sammenhengen mellom forurensning av kloden og av menneskets indre. Siden har dette blitt en innlysende sannhet for de som våger å se. Spørsmålet blir derfor:  Hvordan kan vi endre menneskesinnet til større forståelse og helhetstenkning?

Selv søkte jeg alternativ medisin pga manglende vitenskapelighet i skolemedisinen. Når en i Norge i dag finner at 60 prosent av de over 70 år bruker mer enn 5 ulike medisiner, 20 prosent mer enn 10 – hvor vitenskapsbasert er det?  Det finnes ingen undersøkelser som sier noe om helhetsvirkningen av en slik flermedisinering. 

Kjennetegnet på sann vitenskap er at den viser seg å stemme med virkeligheten og kan forutse fremtiden. Mine pasienter fikk virkninger som ikke var forutsett.  De kalles bivirkninger, men for pasienten er det høyst reelle virkninger.

Det har blitt en svært positiv endring i holdningen til alternativ medisin.  Undersøkelser viser nå at nesten 50% av befolkningen søker slik behandling hvert år!  Det har vært et paradigmeskifte i holdning til hva som er en behandling som virkelig hjelper meg.  Dette har skjedd samtidig med en rekke fremragende oppdagelser i skolemedisinen.  Tenk om nå tiden er moden for et fruktbart samarbeide.  ”Bare den som har skylapper, kan nekte for at de to har noe å lære av hverandre,” sa den tidligere generaldirektøren i Verdens Helseorganisasjon, Halfdan Mahler.

Det ødelagte immunapparat.

Det største helsemessige problem i vår tid er det ødelagte og svekkede immunapparat.  I 1980-årene arrangerte jeg en rekke internasjonale seminarer med den verdenskjente homeopaten George Vithoulkas som senere fikk den alternative Nobelprisen.  Det er underlig å tenke på at allerede da forutså han at ikke bare den nyoppdagede AIDS, men en rekke tilstander med svekket immunapparat ville opptre i fremtiden som følge av moderne levevis og misbruk av antibiotika, vaksinasjoner, cellegifter og andre medisiner og kjemiske stoffer som påvirker og svekker immunapparatet.  Han fikk skremmende rett.  I dag  er det i Norge flere hundre tusen som prioriteres for nye vaksiner med begrunnelse i svekket immunapparat og økt risiko ved sykdom. Og stadig overraskes vi av at bakterier, virus og sopp som før virket uskyldige, nå forårsaker alvorlig sykdom hos mennesker som har et svekket immunapparat.

Helhetsmedisin er medisin for en ny tid.

Den bygger på lang tradisjon, erfaring og innsikt og er i dynamisk utvikling.

Den bygger på lovmessige sammenhenger i tilværelsen.

Den gir rette forutsigelser om fremtiden.

Den stiller de grunnleggende spørsmål i tilværelsen.

Den er på lag med naturen og gjør oss sterkere som menneske.

Hva er et menneske?

Det forundret meg alltid at ingen stilte dette helt grunnleggende spørsmålet i medisinen.  Hvorfor tør man ikke å stille dette spørsmålet?  Og hvordan våger vi å behandle mennesker uten helt å vite hva vi behandler.

Heldigvis er vi nå i en brytningstid der flere og flere etterspør en større helhetstanke og mer menneskelighet i medisinen.  Det er et lidende menneske som vi møter som pasient.  Dette menneske kan vi bare møte med respekt og forståelse.  Som regel sitter jeg selv med nøkkelen til hva som er beste behandling for nettopp meg.  Da må vi lytte. Selv bare det å bli tatt på alvor som menneske og lyttet til, har vist større effekt enn mye annen behandling.  Og dette vekker pasienten til ansvar for sin egen helse og forvandler mennesket fra en passivt objekt til en aktiv deltager i sitt eget liv.

Helhetsprinsippet.  

Helhetsprinsippet er vår kongstanke.  Pasienten er et individ  og det betyr som ordet sier: udelelig. Flere og flere stiller stiller spørsmål ved det reduksjonistiske menneskesyn som reduserer mennesket til en sammensetning av uavhengige organer som en kan korrigere med kjemiske tilsetninger.  Flere og flere forkaster også det menneskesyn som ser kropp og psyke som to uavhengige deler av mennesket, alt henger sammen i en større helhet.

Det tredelte mennesket . 

Det kan virke selvmotsigende å snakke om det tredelte menneske etter så sterkt å ha understreket at mennesket er udelelig.  Men dette må forstås rett. Mennesket er et integrert helhetssystem med tre hovedaspekter, det mentale, det følelsesmessige og det fysiske.  Dette er tre energinivåer, som må klinge sammen som en treklang i en større enhet for at mennesket skal bli helt og harmonisk.  Ved bare å fjerne symptomer på et fysisk og mer overfladisk plan, tvinger vi den grunnleggende årsak til at vi ble syke  til et dypere plan, til det følelsesmessige og det mentale plan.  Og det er her vi møter dagens utfordring med stadig mer ”sykdom” hos enkeltmennesket og hos samfunnet.  I våre dager kan vi styre raketter til en vellykket landing på månen, men vi kan ikke styre våre negative følelser og mentale tilstand fra hat og vold til fred, balanse og kjærlighet i vårt indre og ytre miljø.

Suppresjon - undertrykkelse . 

Det er dette vi i helhetsmedisinen kaller suppresjon og som truer vår helhetsfunksjon som et harmonisk individ i en harmonisk verden.  Undertrykte følelser ligger der som truende vulkaner som utløser vold, sykdom og død.  Dette var forutsagt av Vithoulkas og andre helhetsmedisinere fordi de kjente lovene for helse og sykdomsutvikling.  Heldigvis har flere og flere begynt å undre seg og søke dypere etter årsakene til sykdommer når de ser en stadig økende medisinbruk på det psykiske området og en nærmest eksplosiv økning i forekomsten av en rekke kreftformer og autoimmune sykdommer (sykdommer der immunapparatet angriper en selv).  Og dette skjer tiltross for en intensiv innsats for å bekjempe dem.

Legen inni oss (vis medicatrix naturae), dynamis .

Inni meg har jeg en fantastisk, personlig ”fastlege” som vet alt om hva som er ”jeg” og hva som er ”ikke-jeg” og hva som er bra for nettopp meg.  Fra gammelt av kalte man denne legen for ”vis medicatrix naturae” – naturens legende kraft.  Det utvider perspektivet til hele naturen.  I homeopatien har vi kalt den ”dynamis”.  Denne legen inni oss har en intelligens som overstiger alle verdens vitenskapsmenns intelligens m.h.t. kjemi, fysikk etc.  og burde tildeles Nobelprisen i medisin.  Å ”spenne ben under” min indre lege er en forbrytelse.  Dessverre er det nettopp det som ofte gjøres ved bruk av symptomlindring når en unødvendig gir febernedsettende, smertestillende, psykofarmaka (nervemedisin) osv.  Å stimulere organismens egne funksjoner til normal aktivitet må være det første og mest logiske utgangspunkt for enhver behandling.  I fremtidens medisin vil vi få mer og mer bruk for helhetslegen , helhetsspesialisten som ser sammenhengen i alt og ikke stirrer seg blind på ett organ, ett symptom, én ubalanse.  Og så får en glede seg over dyktigheten i moderne skolemedisin til å redde og forlenge livet, når helbredelse innenfra ikke lengre er mulig.

Hva er helse?

Verdens helseorganisasjon definerte helse som ”en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyte”.  Det var en fantastisk formulering av helse for en ny tid.  Og en var så ambisiøs at en ville skaffe helse for alle innen år 2000.  Selvfølgelig måtte en gi opp denne målsetningen etter kort tid, men når en ser på hvor smalsporet helsesektoren ofte er i dag, er dette talende og smertefullt.

”God helse er det du har når du spretter ut av senga kl. 6 om morgenen med en appelsin i hånden og roper: Endelig!!”  Dette er et mer folkelig uttrykk for god helse, men kanskje er det få som opplever det.

Selve ordet helse kommer av helhet og viser hvor viktig helhetstanken er for opplevelsen av helse: Helhet og harmoni i og mellom menneskets tre deler og dynamis – det som tar vare på helheten i oss.  ”Vertu heillr!” sa de gamle nordmenn når de møttes og hilste hverandre.  Og ”å hilse” betyr jo nettopp rent bokstavelig å ønske hverandre helhet.  Tenk hvor mye helse som ville skapes av et slikt dyptfølt, godt ønske for hverandre.  Kanskje ville det gi mer helse enn mange dyre piller.  Alt henger sammen, derfor er vi avhengige av hverandre.  Dette er også mer i overensstemmelse med moderne naturvitenskap og forståelse av klodens helse i en ny tid der vi alle er ansvarlige for dens helsetilstand og for å samarbeide for dens helbredelse.

Så den beste definisjon av helse i en ny tid er kanskje:  Helse er full frihet til å kunne uttrykke min egenart (mitt unikum) med hele meg både fysisk, følelsesmessig og mentalt så jeg uten begrensninger kan samarbeide med alle gode krefter og fullføre min oppgave på jorda. En undertrykkelse (suppresjon) eller innskrenkning av denne  friheten er sykdom.  For hvert menneske er unikt og har en plass og en oppgave i den store helheten som bare akkurat jeg kan fylle, og det gir mening til mitt liv.  Jeg har en oppgave her på jorda, det er bruk for meg!  Nettopp det å se meningen med sitt liv, er grunnleggende  for menneskets helse og overlevelse.  Det har professor i psykiatri og nevrologi, Viktor E. Frankl på Freuds gamle lærestol ved Universitetet i Wien vist klarere enn noen annen og uttrykt på en nydelig måte i sin bok: ”Vilje til mening”.

Hva er sykdom?

Merkelig nok blir nesten aldri dette grunnleggende spørsmål stilt i medisinen.  Spesialisering og fragmentering av helheten har fjernet oss fra oss selv som hele individ. I en ny tid vil vi igjen forstå at det ligger en ubalanse bak enhver sykdom som gir meg en innskrenkning i friheten til å uttrykke meg selv fullt og helt som den jeg er (ment å være).  Det er en disharmoni som gir en følelse av ”disease” – manglende velvære.  Disharmoni er et musikalsk begrep som kanskje bedre enn noe annet beskriver at noe skurrer, ikke stemmer og kanskje er det derfor vi ser så stor effekt på vårt velvære nettopp av musikk og musikkterapi.

Derfor er vårt motto å            kjempe for mennesket og ikke først og fremst mot sykdommene.  Menneskets følelsesliv og psykiske egenart  er blitt forsømt og vi blir fremmede for oss selv.  Det er tankevekkende at vi i våre dager ser så mye autoimmune sykdommer der immunapparatet som skulle ta vare på meg selv, betrakter meg selv eller deler av meg selv som fremmed materiale.

Ingen har uttrykt dette bedre enn Henrik Ibsen i Peer Gynt:  ”Hvor var jeg, som meg selv, som den hele, den sanne? Hvor var jeg, med Guds stempel på min panne?”  Dette blir spørsmålet om liv eller død for Peer, selve meningen og berettigelsen av hans eksistens, og fortvilt flykter han i selvforsvar: ”Men den som aldri fikk det å vite”.  Men svaret er ubønnhørlig: ”Det skal han ane – i anelsens mangel har fyren med hoven sin beste angel”.

Sykdom som hjelpere .   

I en ny tid vil vi se at sykdom også kan være en hjelper.  De første symptomer er som vekkerklokker som ikke bare vekker meg til at noe er galt, men til hva som er galt og hva  legen inni meg  har begynt å arbeide med.  De vil derfor informere meg om hva som må gjøres både på kort og på lang sikt.  Derfor må jeg lære meg til å lytte til signalene og forstå hva de vil si meg. Den som har skoen på, vet hvor den trykker.  ”Eg visste ikkje at eg hadde kne, før eg fekk vondt i det”, sa fjellvandreren Aasmund Olavsson Vinje.

Symptomene på en underliggende ubalanse setter i gang helbredelsesmekanismer.  Det er disse vi styrker ved homeopati og annen helhetsterapi.  Resultatet er at vi blir sterkere og helere enn før ved å gjennomgå sykdommen. Ofte har en erfart at medisinsk behandling ikke bare gir bivirkninger, men også at pasienten er svekket etter behandlingen.  Dette ser en for eksempel ved unødvendig behandling med antibiotika og en utstrakt bruk av steroider og andre midler som undertrykker immunapparatet.  Og det er ofte grunnen til at vi har så mange med nedsatt immunapparat i våre dager, noe som var begrunnelsen for at hundretusener med økt risiko ved ”svineinfluensa” ble vaksinert først. 

For meg som skolemedisiner var det en vidunderlig opplevelse å se mine pasienter bli sterkere og helere enn før etter naturmedisinsk behandling og at det ble slutt på de stadig tilbakevendende ørebetennelser, urinveisinfeksjoner etc.  Vi trenger å forstå mer og mer smertens, feberens og  lidelsens helbredende kraft når den blir akseptert og behandlet på den rette måten.  Kanskje kan vi da både fremme denne kraften og bruke den til helbredelse både på legeme og sinn og ikke slå ned hjelperne ved å kvele symptomene som leder til en helbredelse innenfra og ut.

Behandling som hjelper.   

Derfor vil en behandling som stimulerer og styrker alltid være den beste behandling og ofte den eneste behandling som fører til virkelig helbredelse.  Helbredelse er jo et fantastisk ord som  antyder en helhet som brer seg som en velsignelse over mennesket.  ”Håpet om helbredelse er som en regnbuefarget sommerfugl de alle kunne se, og hver enkelt stakk fram panne og kinn så den kunne gi dem en helbredende berøring når den fløy forbi”, skriver Aleksander Solsjenitsyn i ”Kreftavdelingen”.  Visualiseringen av et slikt håp er kanskje sterkere medisin enn mye annet.

Er en pasient  helbredet når han er fri for symptomer men fortsatt avhengig av medisiner eller når han etter vellykket behandling uten medisiner blir fri til å utvikle sine muligheter?  En må våge å stille slike spørsmål og ikke få menneskene til å glemme det fundamentale i sitt liv.  Heldigvis er det flere og flere som ser at kjemiske løsninger ikke er det eneste svaret og at sykdommer også har en utfordring til meg selv, ikke bare på det fysiske plan, men også på det sjelelige og åndelige plan.

Lover for helbredelse .

Ja, det finnes faktisk ”lover” for helbredelse.  For meg som kom fra skolemedisinens fragmenterte ”vitenskap” som  konsentrerte seg om å gjøre en liten flik av virkeligheten til ”vitenskap” uten å forstå konsekvensene for helheten, var det en øyeåpner å tenke seg muligheten for at vi her kan finne lovmessige sammenhenger som i annen naturvitenskap.

Det var spennende å møte det som ble kalt Herings lover i homeopatien, at helbredelsen skjer: 1. Innenfra og utover 2. Ovenfra og nedover 3. Fra mer viktig til mindre viktig 4. Fra nyere symptomer til eldre.  Selv om en her ikke skal bli for firkantet, så har disse ”lovene” vært til stor hjelp til å forstå hva som er utviklingen av pasientens totale helsetilstand og til å forstå om min behandling helbreder og ikke bare fjerner symptomene og trykker ubalansen enda dypere ned i organismen.  Og fremfor alt har jeg gjennom en forståelse av disse ”lovene” innsett at mye av det moderne medisiner ofte gjør, er å fjerne symptomer på et plan og tvinge den grunnleggende ubalanse dypere ned i organismen og forårsake ”nye” sykdommer senere.  Da sier en at den første sykdommen er ”helbredet” og at pasienten har fått en ny sykdom som ikke har noe med den første å gjøre.  Og så sendes pasienten ut på en uendelig sykdomsvandring med et stadig økende medikamentarsenal mot stadig nye symptomer.

Forebygging som hjelper

Vi hører mye om forebyggende medisin i dag og det er bra.  Men igjen velger noen de kjemiske midler som løsningen og skaper nye ubalanser i organismen som svekker individet på andre områder og gjør det mer tilgjengelig for sykdom der.  Men den eneste reelle forebygging er å utvikle seg til et sunt og sterkt menneske.  Dette oppnås ved riktig kosthold, fysisk fostring, herding, følelsesmessig modning, forståelse av seg selv med mer. Alt som gjør meg mer hel og harmonisk som menneske styrker min helse.

Forståelse en grunnleggende helsefaktor . 

”Nå forstår jeg hvorfor jeg ble syk” sa ofte pasientene til meg etter å ha fått rett naturmedisinsk behandling.  Selv om de ikke hadde fått noen bedring av symptomene enda, gjorde det meg ganske sikker på at de var på vei mot helbredelse og at behandlingen var rett.  Det slo nesten aldri feil.

Videre forstand .

Alt henger sammen fra det minste kryp til hele kloden og enda videre.  Forurensning av kloden henger sammen med menneskets forurensning i kropp, sjel og ånd.  Den kjente kreftkirurgen, professor dr. med. Bernie S. Siegel  oppdaget de sterke kreftene som er nedlagt i menneskets indre og ga ut en bok som han kalte: ”Kjærlighet, medisin og mirakler.”  Det er en helt umulig tittel for en skolemedisinsk fagperson av den gamle type, men den viser at  en  medisin basert på forståelse og kjærlighet vil frigjøre mennesket   til dets virkelige livsoppgave og være medisin for en ny tid.

Cecilie 18.10.2012 16:40

Merkbar god lesning!!!! Takk som deler! =)

Kirsten Tveit 22.09.2012 17:23

Godt å lese og kjenne at dette er jeg hjemme i, det har vært med meg igjennom livet, har lært det og integrert det fra den beste læremesteren ever!
Mvh Kirsten

Marianne W. Gustavsen 22.09.2012 00:35

Veldig bra skrevet, Jens! Jeg er glad for at jeg har vært og er elev av deg. Håper du har det bra. Hilsen Marianne Wæhler Gustavsen

Tove Gunn Skjulestad 22.03.2012 15:08

:)) Takk for at du finnes. Dyktige læremester jeg er stolt av å ha vært din student :))mvh. Tove Gunn Skjulestad

Tina Mikland 20.02.2012 23:10

Takk, Dr.Jens! Dette er så enkelt, flott og viktig. Jeg har selv vært så heldig å erfare dette gang på gang i egen praksis.Tina M :)

Nyeste kommentarer

18.10 | 16:40

Merkbar god lesning!!!! Takk som deler! =)

22.09 | 17:23

Godt å lese og kjenne at dette er jeg hjemme i, det har vært med meg igjenno...

22.09 | 00:35

Veldig bra skrevet, Jens! Jeg er glad for at jeg har vært og er elev av deg. Hå...

22.03 | 15:08

:)) Takk for at du finnes. Dyktige læremester jeg er stolt av å ha vært d...