Homeopat MNHL og Familieterapeut

Jæren Naturmedisin

Homeopati i verden

Homeopati

er utbredt over store deler av verda
er i ei rekke land sidestilt med skulemedisinen
er den mest bruka komplementær-medisinske behandlingsforma i mange land.


Nokre eksempel :

ca 22% av alle EU borgarar brukar homeopatisk medisin.
I Storbritania er homeopati ein del av det offentlige helsesystemet.
I Tyskland er Homeopatar offentleg godkjende.
India har over 130.000 registrerte homeopatar og over 180 homeopatiske sjukehus.
60% av alle skotske legar føreskriv homeopatiske medisin til sine pasientar
I Sveits er homeopati ei offentleg godkjent behandlingsform.

VERDA:

- Homeopati er den form for alternativmedisinsk behandling som
oftast vert bruka i fem av 14 land som Aarbakkeutvalget har opplysninger frå, og er ein av dei tre hyppigast nytta behandlingar i 11 av landa (Ref. Aarbakkeutvalgets NOU 1998: 21).


Europa
Mellom 1/4 og 1/5 av EU borgarar har bruka homeopatisk medisin.
EU parlamentet bevilga i 1993 1 million ECU til forsking på homeopati.
Omsetnaden av homeopatiske medisin utgjer 1 % av den totale omsetninga av medisin i Europa.
I Tyskland, Frankrike og Nederland utgjer den 2 % i verdi og 5 % i volum.


Danmark
23,2 % av befolkinga brukar ikkje-konvensjonell behandling.( P. Fisher 1993. ) 


Tyskland 
Homeopatar har offentlig godkjenning i Tyskland. Ein må vera naturlege (heilpraktiker) eller lege for å kunna behandla  pasientar. Både naturlegar og legar kan velga fritt kva alternative behandlingsformer dei ynskjer å tilby pasientane.


Nederland
60 % av befolkinga i Nederland har sagt seg villege til å betala ekstra forsikringspremie for å få ikkje-konvensjonell behandling.
Homeopati blir bruka av 31 % av befolkinga i Nederland.

( A Strategy for Research in Homeoapthy, The European Comittee forHomeopathy, May 1997.)

Frankrike
Homeopati er veldig  utbredt i Frankrike. Ein tredjedel, eller 18 000 av allmennpraktiserende legar føreskriv homeopatiske medisin til sine pasientar. Det samme gjer 500 spesialistar, 2 000 tannlegar og 700 veterinærar. ( Journal international de medicine.)
Dei fleste apotek sel homeopatiske medisin.

Det vert undervist i homeopati på universitetsnivå.
49 % av befolkingen brukar ikkje-konvensjonell behandling. ( P.Fisher, 1993.)


Storbritannia
Homeopati har stor utbreiing og lang tradisjon i Storbritannia. Det er eit tilbud innanfor det offentlige helsesystem NHS (National Health System). Det vil sei at ein kan få refundert utgifter til både behandling og medisin. Det er fem homeopatiske sjukehus i Storbritannia. Det britiske kongehuset har i ei lang årrekke hatt homeopatar ved Royal London Homeopathic
Hospital som sine legar. Stadig fleire legar tek utdanning i homeopati.

20-30 % av britiske allmennlegar ynskjer å tilby viktige former for komplementær og alternativmedisinsk behandling. ( BMJ.)

80 % av allmennpraktikarane kan tenkja seg å henvisa pasientar til terapeuter som gjev slik behandling.

( Canter D, Nanke. Paper presented at the Social Aspects of Complementary

Medicine Conference, University of Keele, 4th.-5th of January 1991.)

Island
Det har vore ein klar vekst i bruk av alternativ medisin dei siste åra. Stortinget på Island held på å etablere ein komité som skal sjå på alternativ medisin. Dei arrangerte nyleg eit seminar med Paul Herscue med 30 deltagarar, og det er imponerande i eit land med 250.000 innbyggarar.

Tre nye homeopatiske sentre er nylig etablert i Reykjavik.

Tsjekkia

Der har dei etter ei tids aktivt arbeid fått frigitt resepttvang på homeopatiske medisin. Tidlegare blei homeopatiske medisin kun seld viss det var føreskrive på en resept frå  lege. Det er ein egen legehomeopatforening i Tsjekkia, så det er tydeligvis ein del legar som brukar homeopati.

Dei siste månadane har også homeopatar som ikkje er legar kunna
skrive ut reseptar på homeopatiske medisin.


India
Homeopatien er likestilt med konvensjonell medisin. Det er over 130 000 registrerte homeopatar og over 180 homeopatiske sjukehus. I tillegg er det rundt 100 høgskular og universitet som underviser i homeopati.


Sør- og Mellom Amerika
Det er stor utbreiing av homeopati i Sør-Amerika, kor ein reknar med at det er rundt 100 000 homeopatar som praktiserar.
Fra 1997 underviser 60 medisinske utdanningsinstitusjoner i komplementær medisin.


Australia
Homeopatien står sterkt i Australia. I samarbeid med australske homeopati-organisasjoner har styresmaktene nå utarbeida forslag til dei krav som skal gjelda for den som ynskjer å praktisera homeopati.


New Zealand
På New Zealand har dei for eit par år sidan laga ein offisiell standard for kva undervisning ein homeopat skal ha for å få ”diplom”.

Armenia

Ut i fra informasjonen den Armenske homeopat-organisasjonen sender ut, så er det aukande aktivitet. Hovudmålet er å auke bruken av homeopati på landsbygda. Styresmaktene i byen Privolnoe nord i Armenia vil still opp med naudsynt ”infrastruktur” (rekner med at det betyr kontor og kanskje undersøkingsrom).

Dei samarbeidar med organisasjonen ”Homeopatar utan grenser” og vil bl.a. som en følgje av det auke innsatsen på landsbygda neste år.

Nyeste kommentarer

18.10 | 16:40

Merkbar god lesning!!!! Takk som deler! =)

22.09 | 17:23

Godt å lese og kjenne at dette er jeg hjemme i, det har vært med meg igjenno...

22.09 | 00:35

Veldig bra skrevet, Jens! Jeg er glad for at jeg har vært og er elev av deg. Hå...

22.03 | 15:08

:)) Takk for at du finnes. Dyktige læremester jeg er stolt av å ha vært d...